خدمات

مرکز تخصصی آموزش و توانبخشی با مشکلات ویژه یادگیری مفید

با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش زیر نظر کارشناس آموزش و پرورش با بیش از 40 سال جربه

استفاده ازکتابهای کارشناسی

استفاده ازکتابهای کارشناسی ‌شده واجرای طرح بامن بخوان

بینگوی الفبایی

استفاده ازبینگوی الفبایی جهت شناخت صدا،حروف وجایگاه هریک

چینه جهت یادگیری مفهوم عدد

استفاده ازچینه جهت یادگیری مفهوم عدد،شمارش وتوالی اعداد

خدمات مرکز تخصصی آموزش و توانبخشی مفید