فهیمه رسولی

 

 

نام و نام خانوادگی: فهیمه رسولی

نام پدر: محمد حسین

تاریخ تولد: 7531

وضعیت تاهل: متاهل

٢) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﺎل
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﺗﻬﺮان ١٣٨٢- ١٣٧٨
٣) ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ:
ﻋﻨﻮان دوره ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه
دوﺳﺎﻫﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﻧﻮاﻧﺪﻳﺸﺎن آوﻳﮋه
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﻛﻮدﻛﺎن اوﺗﻴﺴﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ آرﻣﺎن ﺷﺎﻳﺎن
ﺑﺮرﺳﻰ اﺧﺘﻼﻻت رﻳﺎﺿﻰ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺎژه ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ دﻛﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪ
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻰ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ دﻛﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن و درﻣﺎن آن ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ زارﻋﻰ
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺷﻬﻴﺪ زارﻋﻰ
٤) ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎرى:
ارﮔﺎن/ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺮوع ﻫﻤﻜﺎرى ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎرى
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ(ﻃﺮح ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻰ) ١٣٨٣ ١٣٨٥
ﻛﺎردرﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ(ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎ) ١٣٨٣ ١٣٨٧
ﻛﺎردرﻣﺎن ﻃﺮح ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺪو ورود ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن ١٣٨٤ ١٣٨٧
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ١٣٨٥ ١٣٨٧
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ اﻳﺮان ١٣٩٢ ١٣٩٣
دﺑﺴﺘﺎن روﺷﻦ ﻣﻬﺮ ١٣٩٤ ١٣٩٥
دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ زارﻋﻰ و ﻫﺎﺗﻒ ١٣٨٣ ١٣٩٦
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﺑﻬﺎر ١٣٩٢ اداﻣﻪ دارد
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﻓﺮاﻧﻚ ١٣٩٣ اداﻣﻪ دارد
٥) ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﻳﻲ:
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ ﻛﻨﮕﺮه ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻰ ١٣٧٩
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﻰ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻰ ١٣٧٩
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ ﺣﺮﻓﻪ اي ١٣٧٩
ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﻰ ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻰ ١٣٨١
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ ﻛﻨﮕﺮه ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﻰ ١٣٨٣
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮل ١٣٨٥
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻰ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﻮاﻧﻰ ذﻫﻨﻰ
٦) آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻲ:
ﮔﺬراﻧﺪن ١٠ ﺗﺮم از دوره ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻚ ﻛﺎﻧﻮن زﺑﺎن اﻳﺮان

اساتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *