ﺷﻴﻤﺎ ﺳﺘﺎرى رﻳﺰى

ﺷﻴﻤﺎ ﺳﺘﺎرى رﻳﺰى

 

 

ﻋﻼﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ

ﻣﻦ رواﻧﺸﻨﺎس و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ٦ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻢ. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺣﻮزه آﺳﻴﺐ ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ.

 

ﺗﺤﺼﻴﻼت

 • ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ

 

 • ﮔﺮاﻳﺶ: ﻋﻤﻮﻣﻰ

 

 • داﻧﺸﮕﺎه: ﺑﺎراﺟﻴﻦ ﻗﺰوﻳﻦ Qazvin Azad University

 

 • ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ

 

 • ﮔﺮاﻳﺶ: ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

 

 • داﻧﺸﮕﺎه: ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب azad.ac.ir

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

 • ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ: ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدراﻧﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻮدك در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻰ ﻛﻮدك

 

 • The effects of maternal factors role and factors associated with children on anticipating separation anxiety of children

 

ﻛﺘﺎب

 • آﻣﻮزش ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ،روﺷﻰ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻛﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آزار ﺟﻨﺴﻰ آﻧﻬﺎ

 

 • care training, A way to prevent child abuse andـSelf sexual harassment
 • ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻛﺎر

 

 • رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻴﻚ ادب ٩٨ـ٩٩

 

 • درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﻮدﻛﺎن در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﻔﻴﺪ از ﺳﺎل٩٥- ٩٩

 

 

 • ﻣﺪرس دوره ﻫﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻫﻨﺮ درﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺑﺎغ ﻛﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ٩٨

 

 • ﻣﺮﺑﻰ ﻫﻨﺮ درﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر NGO آواى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر(ﻣﺤﻠـﻪ دروازه ﻏـﺎر) ٩٣

 

_٩٥

 

 • رواﻧﺸﻨﺎس درNGO ﻣﻬﺮ ﺗﺎك(ﻣﺤﻠﻪ دروازه ﻏﺎر) از ﺳﺎل ٩٤-٩٦

 

 • درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻛﻮدك در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻫﺴﺘﻴﺎ از ﺳﺎل ٩٧

 

 • رواﻧﺸﻨﺎس و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻛﻮدك آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ٩ (٩٤ـ٩٨)

 

 • رواﻧﺸﻨﺎس و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻛﻮدك ﻣﺪرﺳﻪ روح اﷲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢ (٩٥ـ٩٦)

 

 • درﻃﻰ دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ٩ و ٢ درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﺶ از ٧٠٠ داﻧﺶ آﻣﻮز داراى ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻳﺎدﮔﻴﺮى و اﺿﻄﺮاﺑﻰ را در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ام.
 • ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻮدك ازﺑﻌﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ در ﺗﺮاﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﻛﻮدك

 

 • ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮﺗﺎك از دﻳﺪﮔﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ

 

 • ﻣﺪرس و ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه دوره ﻫﺎى ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻰ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ(اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن) از ﺳﺎل ٩٦

 

 • آﻣﻮزش ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس (ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن)

 

 • آﻣﻮزش ﮔﺎم ﻫﺎى ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رده ﺑﻨﺪى ﺳﻨﻰ

 

 • آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ

 

ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ

 • ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ در اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن

 

 • ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰارى ﻫﻤﺎﻳﺶ و روﻧﻤﺎﻳﻰ از ﭘﺮوژه ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ (ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻮدك) در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻮان ﺷﻤﺲ وزارت ﻛﺸﻮر

 

 • ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه ﻫﻨﺮ درﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﺪاﻻ در (NGO) آواى ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

 

اﻓﺘﺨﺎرات

 • درﻃﻰ دو ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ ٩ درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻴﺶ از ٧٠٠ داﻧﺶ آﻣﻮز داراى ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻳﺎدﮔﻴﺮى و اﺿﻄﺮاﺑﻰ را در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ام.

 

 • ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ى ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك

 

 • ﺣﻀﻮر در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺮوﻳﺞ اﻫﻤﻴﺖ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ اﻳﺮان

 

 • ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪن ﭘﺮوژه ﻫﻨﺮدرﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﺪاﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺴﻨﻴﻢ ﺷﻬﺮدارى ﺗﻬﺮان

 

 • ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮان

 

 

 

 

 

 

دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺬراﻧﺪه

 

 • ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ درﻣﺎﻧﻰ

 

 • ﻫﻨﺮدرﻣﺎﻧﻰ

 

 • ﻗﺼﻪ درﻣﺎﻧﻰ

 

 • ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ

 

 • ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻰ

 

 • درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮى

 

 • ﭘﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﻮدك

 

 • ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻮدك و واﻟﺪ

 

 • درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب ﻛﻮدك

 

 • درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻰ ﻛﻮدك

 

 • درﻣﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎى ﻃﻼق ﻛﻮدﻛﺎن

 

 • درﻣﺎن ﺳﻮگ ﻛﻮدك

 

 • ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮورى ﻛﻮدك

 

 • درﻣﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اى

 

 • درﻣﺎن اﺑﻴﻮز

 

 • درﻣﺎن اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ

 

 • ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده

 

ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع

 • اﻳﺪه ﭘﺮداز: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا آﻣﻮزﺷﻰ اﻋﻢ از ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب و اﻳﺪه ﭘﺮدازى ﭘﻜﻴﺞ آﻣﻮزش ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ( ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﻰ) ﻛﻮدك ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻰ ﺣﺴﻰ

 

ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ اي

 • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ

 

 • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻛﻮدﻛﺎن

 

 • ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻳﺮان

 

ﻫﻤﺎﻳﺶ، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ،ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ

 • ٢٠١٦rd.international conference,Rome,july٣ The

 

 • ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻛﻮدﻛﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﺑﺎن ٩٧

 

 • ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﻨﺮدرﻣﺎﻧﻰ داﻧﺸﻜﺪه دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى ﺗﻬﺮان اردﻳﺒﻬﺸﺖ ٩٥

 

 • nd international congress of social work and٢ The ٢٠١٩social resilience,Tehran,april

اساتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *