ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى

 

 

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ:

 

 • اﺧﺬ ﻣﺪرك دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﺳﺎل ٩٤

 

 • اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ٩٨

 

 • داﻧﺸﺠﻮى ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل ٩٨

 

ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻨﻬﺎى داﺧﻠﻰ:

 

 • ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ

 

 • ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان

ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎرى:

 

ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ١٣٩٦-١٣٩٨

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﺗﻬﺮان ١٣٩٦-١٣٩٧

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮان ١٣٩٦-١٣٩٧

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺸﺎرت ﺗﻬﺮان ١٣٩٦-١٣٩٧

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻬﺮان ١٣٩٧-١٣٩٨

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﻴﺮاﻋﻠﻢ ﺗﻬﺮان ١٣٩٧-١٣٩٨

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮان ١٣٩٧-١٣٩٨

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ﺷﻜﺎف ﻛﺎم داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ١٣٩٧-١٣٩٨
 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺎن ﺗﻬﺮان ١٣٩٧-١٣٩٨

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺮﻛﺰ داج ١٣٩٨-١٣٩٩

 

 • ﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻔﻴﺪ ١٣٩٨ ﺗﺎﻛﻨﻮن

اساتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *