رحیمه ملکان

 

کارشناسی:  علوم تربیتی آ.پ کودکان کم توان ذهنی، دانشگاه  عالمه طباطبایی  تهران
کارشناسی ارشد : روانشناسی کودکان استثنائی،  دانشگاه آزاد تهران  مرکز تهران

سوابق و تجربه های کاری

❖ دبیر انجمن علمی-دانشجویی آ.پ کودکان کم توان ذهنی ) بمدت 4 سال (
❖ آموزش به کودکان کم توان ذهنی و عادی در کلینیک نداءالحق
❖ همکاری در آموزش به کودکان دیرآموز و کم توان ذهنی مدرسه ی شهید زارعی
❖ کارورزی در مرکزتوانبخشی ارمغان عصر
❖ کارورزی در مدارس ساریخانی، محبی، نیمروز
❖ همکاری در پژوهش بررسی ش یوع ناهنجاریهای اسکلتی در دانش آموزان ناشنوا، نابینا و کم توان ذهنی
❖ تدریس خصوصی به کودکان کم توان ذهنی و عادی
❖ معلم فوق برنامه در مدارس دولتی
❖ معلم پایه ی چهارم ابتدایی در دبستان غی رانتفاعی صبح دانا )1393 – 1392 )
❖ معلم پایه ی سوم ابتدایی در دبستان غیرانتفاعی مرضیه ) 1396 – 1393 )
❖ معلم پایه ی سوم ابتدایی در دبستان غیرانتفاعی سالم همت )1398 – 1396 )
❖ برگزاری کارگاه توجه و تمرکز در جهاد دانشگاهی کرج
❖ برگزاری کارگاه توجه و تمرکز در مهد کودک دادمان
❖ برگزاری کارگاه توجه و تمرکز در کلین یک ماورا وابسته به دانشگاه تهران
❖ درمانگر اختالل یادگی ری در کلینیک تسنیم
❖ درمانگر اختالل یادگی ری و بازی درمانگر در کلینیک مف ید
❖ روانشناس و درمانگر کودکان استثنائی در کلینیک پاسداران
❖ مدرس کارگاه های فرزند پروری و CPRT

مقاالت

1 -تاثیر آموزش روش تعامل همه جانبه بر کاهش رفتارهای چالش برانگیز و افزایش مهارت های اجتماعی
کودکان طیف اتیسم
2 -رابطه ی هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش معنوی با مدیریت خشم در دانش آموزان شهر کرج
3 -تاثیر سازش یافتگی دوتایی )والدین( و سبک های فرزندپروری والدین در سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش
آموزان مقطع متوسطه
)ارائه شده بصورت پوستر در ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران(

کارگاهها و دوره های آموزشي

✓ فلسفه برای کودکان
✓ نمایش خالق
✓ بازی درمانی
✓ آزمون آگاهی واج شناختی
✓ آموزش خواندن و نوشتن برای افراد با نیازهای ویژه
✓ اتیسم
✓ برنامه ری زی چند بعدی و کاربست آن
✓ بازی درمانی ویژه ی اختالالت یادگیری
✓ تربیت بازی درمانگر
✓ آموزش خط بر یل
✓ آموزش زبان اشاره
CBT ✓
CPRT ✓
✓ مربیگری فرزند پروری
✓ مربیگری مهارتهای زندگی کودک
✓ پرورش هوشهای چندگانه در کودکان، مبتنی بر بازیهای آموزشی

اساتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *